ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA listopad W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

Jeżyki

 

INSTRUMENTY MUZYCZNE

 • poznawanie wybranych instrumentów muzycznych

 • śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem i gestem

 • naśladuje dźwięki instrumentów

 

JESTEŚMY POLAKAMI

 • zapoznanie z symbolami narodowymi naszego kraju:

flaga, godło, hymn

 • nabywanie świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska

 

MODA NA JESIEŃ

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych,

 • poznawanie skutków niewłaściwego ubierania się,

 • obchody 75-lecia Przedszkola

 

W ŚWIECIE ZABAWEK

 • obchody Dnia Kredki,

 • obchody międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia,

 • zapoznanie dzieci z elementami kodowania

 

Wiewiórki

 • Wzbogacanie słownictwa u dzieci

 •  Obserwowanie zjawisk atmosferycznych

 •  Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych

 • Uwrażliwianie dzieci na zmienną pogodę

 •  Rozwijanie mowy

 •  Wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu, sprzątanie zabawek

 •  Budowanie krótkich wypowiedzi

 •  Wdrażanie do słuchania, reagowanie na polecenia nauczyciela

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych u dzieci

 • Rozwijanie umiejętności manualnych

 • Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej

Dzięcioły

-rozwijanie mowy,wzbogacanie słownictwa
-kształtowanie logicznego myślenia
-kształtowanie pojęć matematycznych; utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
-rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz sprawności manualnych
-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
-kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych,budzenie wrażliwości na ich potrzeby
-zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś
-zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
-poszerzanie doświadczeń plastycznych
-spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie
-uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych
-dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych
-poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach
-dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
-poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia

Sowy 

 1. Moja rodzina

- rozwijanie słuchu fonematycznego;

- odkrywanie litery i, I – małej i wielkiej;

- opisywanie swojej rodziny;

- uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi;

- rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

 1. Mój dom

- kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu;

- odkrywanie litery t, T – małej i wielkiej;

- poznawanie zawodów: architekta, malarza;

- kształtowanie pojęć matematycznych;

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 • Moje prawa i obowiązki

- spotrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie;

- odkrywane litery d, D – małej i wielkiej;

- rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania;

- zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków;

- utrwalanie nazw figur geometrycznych.

 

 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych;

- odkrywanie litery k, K – małej i wielkiej;

- poznawanie czynników warunkujących zdrowie;

- wyrabianie reakcji na zmianę tempa.