ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

JEŻYKI

 

- Rozwija sprawność ciała oraz kształtuje nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała ( w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz czynności samoobsługowych)

- Prawidłowo posługuje się sztućcami

- Wznosi budowle z piasku, robi babki z piasku

- Odpowiada na pytania

- Przelicza oraz klasyfikuje przedmioty

- Określa położenie przedmiotów

- Koloruje, rysuje po śladzie- poprawnie trzyma kredkę

 

 

WIEWIÓRKI

 

 1. Poznanie nazwy pierwszego letniego  miesiąca:  CZERWCA 

 

 1. Poznanie znaczenia slowa" tolerancja. 

-  rozwiązanie umiejętności nazywania emocji i budzenie empatii

-  zachęcanie do przełamywania leku

 

 1. Doskonalenie  umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-  poznawanie utworów o charakterze  żartobliwym z dziecięcego kanonu literackiego

-  doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania

-  rozwijanie  słuchu fonematycznego 

 

 1. Wzbogacanie wiedzy  przyrodniczej.

-  poznanie wyglądu i nazw wybranych  kwiatów i mieszkancow  łąk 

-  uwrażliwienie na piękno różnych  krajobrazów  Polski.

Poznajemy- co to jest krajobraz.?

 

 1. PSZCZOŁY- przyjaciele przyrody.Dlaczego dbamy o środowisko  naturalne. 

Poznajemy  co to jest - środowisko naturalne. 

Rozwijanie myślenia  przyczynowo - skutkowego.

 

 1. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

-  rozwiązanie umiejętności  klasyfikowania i przeliczania

-  doskonalenie umiejętności  posługiwania się liczebnikami  porządkowymi

-  utrwalanie poznanych figur geometrycznych :(kolo,trojkat,kwadrat, prostokat)

-  doskonalenie umiejętności  logicznego myślenia 

 

 1. Żegnamy  przedszkole ;

     Oczekujemy na wakacje. 

-  poznajemy różne aktywne  sposoby spędzania czasu  latem, również w gronie  rodzinnym 

-  rozwiązanie  sprawności  fizycznej

-  odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu  na świeżym  powietrzu 

-  ukazywanie konieczności  bezpiecznego korzystania ze słońca, tym bardziej, że mieszkamy nad morzem 

-  przestrzegamy zasad bezpieczeństwa  podczas wszystkich zabaw i różnych atrakcji w czasie wakacji. 

 

ZYCZYMY. BEZPIECZNYCH , WESOLYCH  I. FAJNYCH  WAKACJI.

 

 

 

DZIĘCIOŁY

- będziemy budzić zainteresowanie życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych;

- będziemy uświadamiać dzieciom konieczność zastosowania zakazów uczestnictwa w zabawach, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu środowiska;

- będziemy kształtować uczucia przywiązania i szacunku dla swoich bliskich;

- zapoznamy dzieci z pięknem i bogactwem naszego kraju;

- zorganizujemy z dziećmi i rodzicami festyn rodzinny, na który serdecznie zapraszamy;

- będziemy prowadziły ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, oraz wzbogacały słownictwo, doskonaliły mowę.

 

SOWY

 • Obchody Dnia Dziecka

-Moje marzenia- praca plastyczna

- Festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

- Dyskoteka w ogrodzie przedszkolnym

- Zawody sportowe

- Pokaz talentów

- tworzy własne oryginalne kompozycje plastyczne - umie wykonać pracę plastyczną na zadany temat - wie, że należy spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

-potrafi poradzić sobie z własnymi emocjami

-potrafi nawiązać kontakty z innymi osobami

-bierze aktywny udział wraz z rodzicami w festynie przedszkolnym

-docenia znaczenie ruchu na świeżym powietrzu

- doskonali sprawność fizyczną w toku ćwiczeń

-obdarza uwagą inne dzieci

- przestrzega reguł zabaw i gier

- wzmacnia odporność

 

 • Żegnamy przedszkole

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego- program artystyczny

- zna i śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

- gra na instrumentach perkusyjnych

- recytuje i inscenizuje wiersze

- tańczy Krakowiaka

- śpiewa piosenki w języku angielskim

 

 • Lubimy książki

- słuchamy utworów literackich czytanych przez zaproszonych gości:

panią bibliotekarkę, dzieci ze szkoły podstawowej, pracowników firmy Doraco

 

 • Wakacyjne plany

Spotkanie ze Strażą Miejską

- Bądźmy rozważni

-Żaglówką po jeziorze

-W górach

-Nad morzem

- rozróżnia sytuacje bezpieczne od niebezpiecznych

- zna numery telefonów alarmowych

- wie jakie niebezpieczeństwa występują w przyrodzie z powodu nadmiaru słońca

- zna charakterystyczne cechy krajobrazu morskiego, górskiego

- zna bezpieczne sposoby spędzania czasu na powietrzu nad wodą